Forklift Buying Guide

H?i th?m ngay ho?c g?i cho chúng tôi theo s? 0973 809 519


Thi?t b? x? lý v?t li?u là gì?

Ng??i tr? giúp nh? c?a b?n khi nói ??n s? v?n chuy?n hàng hoá t? n?i này ??n n?i khác.

Th??ng ???c tìm th?y trong các nhà kho, nhà x??ng và nhà máy, ?ôi khi th?m chí còn phát hi?n ? ngoài tr?i và trong các khu v?c m?.

Làm th? nào tôi có th? t?ng n?ng su?t kinh doanh v?i Thi?t b? X? lý V?t li?u?

Nó ??n gi?n. T?t c? nh?ng ?i?u này ??n t? nh?ng gì doanh nghi?p b?n th?c s? c?n. Có r?t nhi?u lo?i thi?t b? ph?c v? cho m?t lo?t các ?ng d?ng và tình hu?ng, t?i ?a hóa hi?u qu? xung quanh.

?? giúp thu h?p tìm ki?m c?a b?n, ?ây là nh?ng xe nâng hàng:

Order Pickers
Th??ng ???c g?i là pickers ho?c pick-up trucks. Ng??i lái xe s? ??ng trên b?c nâng cùng v?i ph?u, vì v?y h? s? có th? nâng lên v?i xe nâng ?? ch?n t?i. Thích h?p s? d?ng trong không gian h?p.

Xe nâng pallets
Xe nâng Pallet, hay còn g?i là Pallet Truck Packs, ???c thi?t k? và s?n xu?t ?? nâng và di chuy?n palet.

Xe nâng
Còn ???c g?i là xe nâng ch?t h?p, chúng ???c thi?t k? ?? thay ??i hàng hoá trong l?i ?i h?p và kho hàng nh?, ?úc trên b? m?t nh?n.

Ki?m tra lái xe
T??ng t? nh? mua m?t chi?c xe h?i, cách t?t nh?t ?? tr?i nghi?m là lái th?.

S? tin c?y
Luôn luôn mua t? m?t ??i lý có uy tín ?? yên tâm. Không gi?ng nh? ô tô, có th? gây phi?n hà khi b?o d??ng thi?t b? c?a b?n vì các cu?c h?i th?o không d? dàng so v?i vi?c ph?c v? xe ô tô.

S? b?o ??m
B?t bu?c ph?i có b?o hành v? s?n ph?m ?? ??m b?o r?ng nó ho?t ??ng hi?u qu?, ti?t ki?m r?t nhi?u ti?n cho vi?c s?a ch?a theo th?i gian.

T?n su?t s? d?ng xe nâng
?i?u quan tr?ng là ph?i bi?t m?c ?? c?n thi?t c?a m?t chi?c xe nâng. N?u b?n ch? c?n nó trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh thì b?n có th? mu?n thuê m?t chi?c xe nâng thay vì th?i gian ng?n ?ó. B?ng cách ?ó, b?n s? ch? ???c chi tiêu nh?ng gì c?n thi?t.

An toàn c?a xe nâng
An toàn ph?i là ?u tiên hàng ??u c?a b?n. Hãy ch?c ch?n ki?m tra dây an toàn, s?ng, ?èn và l?p tr??c khi mua ho?c thuê.

Kh? d?ng
Tùy thu?c vào m?c ?? kh?n c?p b?n c?n có xe nâng, b?n có th? cân nh?c mua m?t chi?c xe nâng ?ã s? d?ng ho?c thuê m?t chi?c xe ?? s?n có ngay.

Tôi có nên mua xe nâng m?i ho?c c??

Mô hình m?i nh?t c?a m?t chi?c xe nâng ch?c ch?n s? ???c trang b? t?t h?n v? m?t chi ti?t k? thu?t và hi?u qu? nhiên li?u so v?i các m?u xe tr??c, ?i?u này s? h?u ích trong th?i gian dài. Tuy nhiên, mua m?t mô hình m?i h?n c?a xe nâng s? có giá cao h?n các mô hình c?.

S? khác bi?t gi?a xe nâng m?i và xe nâng ???c s? d?ng là xe nâng m?i ???c trang b? t?t h?n v?i ??c ?i?m k? thu?t và ti?t ki?m nhiên li?u. Tuy nhiên, m?t chi?c m?i s? ??t h?n m?u c? h?n.

Khi nói ??n xe nâng hàng ?ã qua s? d?ng, t?t nh?t nên mua t? các ??i lý ?y quy?n. B?ng cách này, b?n s? ch?c ch?n v? kh? n?ng c?a nó và nó là ??y ?? ch?c n?ng.

M?c dù t??ng ??i r? h?n, tùy thu?c vào ?? tu?i c?a thi?t b?, chi phí b?o trì và d?ch v? s? cao h?n khi so sánh v?i xe nâng th??ng hi?u m?i.

Nó v?p ph?i nh?ng gì t?t nh?t cho tình hu?ng c?a b?n. S? l?a ch?n là c?a b?n.

N?u tôi c?n m?t chi?c xe nâng ?? s? d?ng trong th?i gian ng?n thì sao?

??i v?i nh?ng doanh nghi?p c?n có xe nâng ?? s? d?ng trong th?i gian ng?n, b?n có th? xem xét cho thuê thay vì mua.

Chúng tôi cung c?p các l?a ch?n cho thuê hi?u qu? v? chi phí cho phép b?n thuê xe nâng hàng trong m?t ngày ho?c th?m chí ??n n?m n?m.

m88 ca cuoc truc tuyen

Lo?i nhiên li?u nào là t?t nh?t cho xe nâng hàng?

M?i xe nâng ??u có m?t lo?i ngu?n ?i?n c? th? mà nó s? d?ng ?? ch?y. M?i ngu?n ?i?n có nh?ng thu?n l?i và b?t l?i riêng. Lo?i ngu?n ?i?n s? ph? thu?c vào ?ng d?ng c? th? c?a b?n. Vui lòng tham kh?o b?ng d??i ?ây ?? bi?t thêm thông tin.

Ki?u L?i th? b?t l?i Các ?ng d?ng
D?u diesel - Chi phí nhiên li?u th?p - Chi phí ban ??u cao
- Khí th?i và ti?ng ?n
- ??i v?i khu v?c m?
X?ng/??ng c? LPG - Chi phí ban ??u th?p
- B?o trì d? dàng
- Chi phí nhiên li?u cao - ??i v?i khu v?c kín và m?
?i?n - Chi phí b?o trì th?p
- Ít rung ??ng
- Ti?ng ?n th?p
- Chi phí ban ??u cao
- Th?i gian s?c dài
- ??i v?i ngành công nghi?p th?c ph?m và khu v?c kín