Goldbell, m?t th??ng hi?u hàng ??u v?i h?n 37 n?m kinh nghi?m trong các thi?t b? công nghi?p. ?ó là chi?u dài chúng tôi ?i ??n, làm cho b?n c?m th?y tho?i mái. ??a ho?t ??ng c?a chúng tôi vào Châu Á, chúng tôi c? g?ng ph?c v? b?n m?t cách li?n m?ch qua các biên gi?i.

B?t k? nhu c?u ho?c ngân sách c?a b?n, chúng tôi ?ã ??a b?n ??n nh?ng gi?i pháp phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n. V?i ??i tàu có quy mô l?n c?a chúng tôi, b?n s? có m?t lo?t các thi?t b? x? lý v?t li?u ?? l?a ch?n.

Chúng tôi h? tr? xây d?ng, h?u c?n và kho bãi, s?n xu?t, th?c ph?m và n??c gi?i khát, và hóa d?u, trong s? các ngành công nghi?p khác.

Goldbell - Thu?n ti?n qua biên gi?i.